Довідка про стан викладання біології та екології, природознавства в закладах загальної середньої освіти

На виконання наказу відділу освіти Хотінської селищної ради від 14.11.2019 № 151-ОД «Про підготовку питань на розгляд колегії» здійснено вивчення стану викладання предметів природничого циклу (біології, екології, природознавства) органами управління освітою в закладах освіти ОТГ (3 заклади: Хотінськка СШ, Олексівська ЗОШ, Кіндратівська ЗОШ).

Викладання біології, екології, природознавства в закладах загальної середньої освіти Хотінської селищної ради здійснюють 8 вчителів: Привал В.В. (І категорія), Мельник В.М. (І категорія), Тверезовська С.А. (вища категорія), Полякова В.С. (ІІ категорія), Руденко З.О. (І категорія), Сорока Г.В. (спеціаліст), Шапаренко А.В. (без категорії), Докашенко М.М. (ІІ категорія), з них по профілю 5 вчителів.

Всі вчителі вчасно, згідно графіку проходять курсову перепідготовку в Комунальній установі «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

Викладання біології, екології, природознавства здійснюється відповідно освітніх програм закладів загальної середньої освіти, який передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану:

6-9 класи:

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

10-11 класи:

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Біологія і екологія», рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №1407 від 23.10.2017 року.

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. 10-11 класи. Профільний рівень, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №1407 від 23.10.2017 року.

Природознавство 5 клас – Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік   (наказ МОН України від 07.06.2017 №804).

Календарно-тематичне планування вчителів складено з врахуванням програмових вимог. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з біології та природознавства.

Учні 5, 8-9 класів на 100% забезпечені нині діючими підручниками. Учні 10-11 класу, які навчаються за стандартним та профільним рівнями навчання, на 100 % також забезпечені нині діючими підручниками. Проте учні 6-7 класів, які навчаються за новим державним стандартом, не всі забезпечені підручниками.

В школах для викладання предметів біології, екології, природознавства задіяні 5 кабінетів:

Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст.. – кабінет біології суміщений з кабінетом фізики;

Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ст.. – кабінет біології суміщений з кабінетом хімії, кабінет географії;

Хотінська СШ І-ІІІ ст.. – кабінет біології, кабінет географії.

Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних програм, підручників, таблиць, муляжів. Однак слід зазначити, що в Олексіївській та Кіндратівській школах майже все приладдя для проведення уроків біології у школі є застарілим і зберігається та підтримується у належному стані завдяки старанням вчителя біології. Сучасних технічних засобів навчання в кабінеті практично немає. В Хотінській СШ І-ІІІ ступенів оновлено матеріально-технічне забезпечення:

 • комп’ютерне та мультимедійне обладнання;
 • мікроскопи для вчителя та учнів;
 • документ камера;
 • мікроперати.

Стан викладання біології, екології, природознавства вивчався адміністрацією шкіл:

Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст.. – нарада при директорові (Протокол № 2 від 27.02.2019 року);

Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ст.. – педради:

 • використання методу проектів під час викладання предметів природничого напрямку (біології, природознавства, географії, екології) – протокол № 2 від 03.04.2015 р.;
 • формування екологічної освіти учнів на уроках та в позаурочний час – протокол № 2 від 03.04.2015 р.;
 • дослідницькі проекти на уроках природознавства та біології – протокол № 2 від 07.04.2016 р.;
 • стан викладання біології та екології, та позакласна робота з предметів природничого циклу – протокол № 1 від 31.03.2017 р.;
 • стан викладання біології і хімії у 6-11 класах, позакласна робота з природничих предметів – наказ № 59 від 04.05.2018 р.
 • Хотінська СШ І-ІІІ ст.. педагогічні ради:
 • Стан викладання біології (Протокол № 9 від 22.03.12, протокол № 3 від 10.03.2016)
 • Удосконалення шляхів виховання екологічної культури школярів як складової громадянського виховання Протокол № 8 від 07.04.2016 р);
 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з біології (наказ № 13 від 20.01.2017р.)
 • Про стан викладання практичної частини програми з природознавства у 5 класі (наказ № 200 від 19.12.2018 р.)

Уроки Тверезовської С.А. відзначаються логічною послідовністю, чіткістю, доказовістю. Велику увагу вона приділяє формуванню експериментально-практичних умінь і навичок під час лабораторних, практичних та семінарських занять; максимально враховує індивідуальні інтереси і здібності учнів, різний ступінь готовності до вивчення курсу біології та географії. Світлана Анатоліївна приділяє увагу формуванню уміння: висловлювати власну думку усно і письмово, розвитку критичного та системного мислення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом – тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і слухати вчителя. Концепція НУШ пропонує також впроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

В. М. Мельник в основному використовує активні методи і форми роботи з метою сприйняття та осмислення нового матеріалу, завдання на перетворення тексту підручника в таблицю, план, а малюнки і схеми — у словесні відповіді. Володимир Миколайович на уроках розвиває у своїх учнів здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, часто практикує групові форми роботи, дослідницьку діяльність. Його учні постійно проводять експерименти як удома, так і в школі.

Із метою закріплення і застосування знань та умінь, контролю вчитель

Полякова В. С. використовує картки, проблемні запитання; мозкові атаки; пізнавальні ігри. Вікторія Сергіївна розвиває в учнів вміння конструктивно керувати емоціями, працювати в групах, приймати рішення, значну роботу проводить з термінами.

У кабінеті біології зібрано і систематизовано матеріал для всіх розділів у повному обсязі, що допомагає процесу оволодіння знаннями й уміннями і перетворює звичайні уроки біології на творчі: бінарні уроки, уроки-конференції, уроки-панорами, уроки-екскурсії. Роздаткові, ілюстративні та дидактичні матеріали дають можливість учням проводити різні види робіт: групові, індивідуальні, фронтальні. Є муляжі, таблиці, динамічні посібники, мікроскопи, стенди , мультимедійний комплекс. Велику допомогу у підготовці і проведенні уроків та позаурочних заходів надає підключення класу до мережі Інтернет.

Учні на уроках біології не є пасивними слухачами. Вони добре володіють науковими поняттями, уміють аргументувати свої висновки, займають призові місця в районних етапах олімпіади.

Перевірка знань, умінь і навичок учнів є важливою складовою у навчанні біології та географії. Основною метою контролю є визначення якості засвоєння учнями програмового матеріалу, діагностика і корекція їхніх знань та вмінь, виховання відповідальності до навчання. Вчителі вчать учнів мислити, виховують вміння застосовувати набуті знання й практичні навички.

Привал Валентина Володимирівна одним із завдань викладання предмета ставить формування ключових компетентностей на уроках біології. Має високу науково-методичну підготовку, уроки проводить у швидкому темпі, раціонально використовує кожну хвилину уроку, належну увагу приділяє формуванню практичних навиків при виконання робіт. На своїх уроках намагається сформувати у учні уявлення про цілісність природи та місце людини в ній, розвиває у школярів пізнавальний інтерес до вивчення предмета,

створює умови для виконання школярами різних ролей, самостійного сприйняття рішень. Валентина Володимирівна своєчасно проводить всі заплановані практичні та лабораторні роботи, новий матеріал викладає цікаво на достатньому науковому рівні, із застосуванням міжпредметних зв’язків.

Належну увагу вчителька приділяє розвитку пізнавальних здібностей учнів, вміло використовує навчальне обладнання кабінету (таблиці, схеми, муляжі), організовує систематичну роботу з підручниками та довідковою літературою. Валентина Володимирівна вміло використовує елементи інтерактивних технологій, роботу в групах, парах. Весь навчальний матеріал пов’язує із життям, на конкретних прикладах показує практичне застосування знань з біології. Учні із задоволенням виконують такі творчі завдання як : самостійне складання тестів, розв’язування і складання кросвордів.

Вивчення рівня навчальних досягнень школярів дає підстави стверджувати, що основні питання програмового матеріалу учні засвоюють на

рівні. Разом з тим, учні 9 класу відчувають труднощі при розв’язуванні генетичних задач. Більшість учнів не вміють виділити головне, основоположне, спираючись на попередні знання. Частина учнів не вміють творчо мислити, самостійно поповнювати знання, не вміють розв’язувати проблемні питання. Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер.

Відвідані уроки біології та екології, вчителя Шапаренко А.В. свідчать, що зміст програмового матеріалу учнями засвоюється на достатньому рівні. У вчителя виконується практична частина навчальної програми, про що свідчить наявність зошитів для лабораторних та практичних робіт, схвалених для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Однак, Аліна Володимирівна приділяє недостатню увагу виконанню учнями творчих завдань, не диференціює домашні завдання, слабо проглядається індивідуальний підхід до учнів, надає перевагу фронтальним, стандартним методикам.

Оскільки Шапаренко А.В. є молодим учителем та потребує надання методичної допомоги, то наказом по школі від 09.09.2019 № 93 «Про організацію роботи з молодими вчителями у 2019-2020 н.р.» призначено вчителя-наставника Чеховську Наталію Олександрівну ( спеціаліста вищої категорії). Чеховською Н.О. складено план роботи з молодим учителем, відвідуються уроки. Звіт про роботу з молодим учителем згідно з наказом планується заслухати у квітні 2020 року. Уроки молодого вчителя відвідуються адміністрацією школи, надається постійна методична допомога.

Шапаренко Аліна Володимирівна приділяє належну увагу роботі з обдарованими учнями. Так, у жовтні – листопаді 2019 року діти були залучені до участі у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок», І та ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, де маємо результат – учень 10 класу Істранін Данило посів ІІІ місце у ІІ етапі. В позаурочний час Аліна Володимирівна залучала школярів до Всеукраїнської акції «Чиста Україна – чиста Земля». Надалі важливо забезпечити більшу кількість учнів до участь у олімпіадах та конкурсах, позакласної роботи з предмету, роботи з першоджерелами, що стимулює пізнавальну діяльність учнів та сприяє виникненню інтересу до предмету.

Навчання учнів 5 класу з предмета природознавство проводиться на базі кабінету трудового навчання. Методичне забезпечення здійснюється на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство. 5 клас, затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804; підручника: Природознавство, 5 клас / О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко. Київ: Світоч, 2018.

Уроки Докашенко Марини Миколаївни мають навчально-пізнавальний характер і спрямовані на формування в учнів ключових компетенцій. Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи учитель залучає школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик та використанням інформаційно-комунікаційних засобів, що сприяє формуванню в учнів комунікативної та соціальної компетентностей. Під час викладання предмета педагог широко застосовує міжпредметні зв’язки, опираючись на знання учнів, отримані з природознавства в початковій школі, з математики, фізичної культури та життєвий досвід.

Докашенко М.М. для засвоєння навчального змісту з предмета «Природознавство» використовує такі методи і прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, робота з різними інформаційними джерелами тощо.

Марина Миколаївна розуміє, що важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи мають спостереження за природою, дидактичні ігри, творчі завдання. Тому й практикує такі форми роботи на уроках, адже це позитивно впливає на формування емоційного ставлення до природи, навчає оцінювати власну діяльність, сприяє розвитку уяви і фантазії.

Рівень навчальних досягнень з біології, екології та природознавства представлений у таблиці:

Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст..

Клас

К-сть учнів

Писали роботу

Високий

рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість знань

5

10

10

3

5

2

80%

6

6

6

1

5

17%

7

9

8

1

4

2

1

63%

8

8

8

4

4

50%

9

7

6

1

3

2

17%

10

7

7

1

6

14%

11

2

2

1

1

50%

Разом

39

37

1

12

21

3

35%

Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ст..

Клас

Всього учнів в класі

Рівень навчальних досягнень за контрольну роботу

початковий

середній

достатній

високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

5

11

4

36

6

55

1

9

6

9

2

22

5

56

2

22

7

6

3

60

2

40

8

9

2

22

7

78

9

12

3

25

8

67

1

8

10

2

1

50

1

50

11

7

4

57

3

43

Хотінська СШ І-ІІІ ст..

Загальна якість знань по школам складає 49,5%.

У 2019 році у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні показали такі результати з біології:

Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ст..:

8 клас – ІІІ місце (Смольнік Надія);

9 клас – ІV місце (Грек Єлизавета);

10 клас – учасник (Лук`яненко Богдана).

Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ст..:

10 клас – ІІІ місце (Істранін Данило);

Хотінська СШ І-ІІІ ст..:

11 клас – ІІІ місце (Ковальова Анастасія);

9 клас – ІІ місце (Ікальчик Вікторія)

Результати ЗНО-2019:

Біологію складали 8 учнів (38%), у минулому 2018 році – 33%.

Кіндратівська ЗОШ: географію складали 2 учні, які не підтвердили свої знання, якість – 0 %.

Олексіївська ЗОШ: 3 учні підтвердили свої оцінки (50%), 3 учні не подолали поріг «склав/не склав» (50%), якість знань – 17%.

Учні Хотінської СШ не складали біологію.

В процесі викладання біології є ряд недоліків:

– недостатня робота вчителів з розвитку логічного мислення;

– на етапі перевірки домашніх завдань переважає репродуктивний метод роботи;

– на етапі закріплення переважають однотипні завдання;

– недостатня кількість дидактики по темах, дидактичний матеріал дещо застарілий.

 • недостатня кількість мікроскопів, мікропрепаратів, навчальних таблиць;
 • відсутність сучасної комп’ютерної техніки;
 • недостатня матеріально – технічна база кабінетів не дає можливості вчителям повноцінно, на високому, сучасному рівні проводити навчальні заняття, виконувати в повному обсязі практичну частину навчальної програми;
 • потребує вдосконалення позакласна робота з біології.

РЕКОМЕНДОВАНО

1. Вважати стан викладання біології і екології та рівень сформованості знань, умінь та навичок учнів з предметів задовільними.

2. На сучасному етапі реформування навчання:

виховувати потребу в знаннях предметів природничого циклу;

формувати вміння встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поняття про життя як найвищу цінність;

формувати вміння самостійно вивчати основні поняття, закони, біологічні закономірності; уміння спостерігати, досліджувати, пояснювати явища природи;

застосовувати теоретичні знання у прикладних сферах людської діяльності;

засвоювати знання про застосування біологічних закономірностей у різних сферах культури;

розвивати розумові здібності та якості особистості такі, як теоретичний стиль мислення, пізнавальний інтерес, увага, уява, пам’ять, прагнення до самоосвіти;

формувати емоційно-цілісне ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.

3. Поновити дидактичну базу, систематизувати тестові завдання по темах.

4. Урізноманітнювати завдання на різних етапах уроку.

5. Упроваджувати в освітній процес технічні засоби навчання, інтерактивні та комп’ютерні технології.

6. Активізувати роботу з обдарованими та талановитими учнями.